German English    

Reuss-jüngere Linie
 
number   country order
2049 a re jung gld vdkreuz 1858-1918
2049 b re jung gld vdkreuz 1858-1918
2050   re jung sb  vdkreuz 1858-1918
2051   re jung sb vdmed f treue dienste 1859-18
2052   re jung sb vdmed f treue dienste mkr 09-18
2053   re jung gld vdmed zum ehrenkr 1897-02
2054   re jung sb  vdmed zum ehrenkr1869-02
2055   re jung lebensrettungsmed 1896-18
2056   re jung erinnzeichen sb ehejubi 1909steck
2057   re jung erinnzeichen sb ehejubi 1909band
2058   re jung erinnzeichen sb ehejubi mem kr band
2059   re jung erinnzeichen sb ehejubi okr steck
2060   re jung erinnzeichen sb ehejubi mkr steck
2061   re jung feuerwehr ehrz 1892-18 schnalle
2062   re jung ehrz f arbeiter & dienstb96-18 med
2063   re jung da 1.kl uffz&gend 21j68-17 schnalle
2064   re jung da 2.kl uffz&gend 15j68-17 schnalle
2065 a re jung da 3.kl uffz&gend 9j 68-17 schnalle
2065 b re jung da 3.kl uffz&gend 9j 68-17 schnalle
 
© A. Schulze Ising, V/99

 
© 2005 medalnet.net aschulzeising@gmail.com