German English    

Anhalt
 
number   country order
1   anh gem ho h d bären kollane großmeister
2 a anh gem ho h d bären großkreuz
2 b anh gem ho h d bären großkreuz
2 c anh gem ho h d bären großkreuz
3   anh gem ho h d bären großkreuzm s
4 a anh gem ho h d bären großkreuzm krone
4 b anh gem ho h d bären großkreuzm krone
4 1 anh gem ho h d bären großkreuzm krone & s
5   anh gem ho h d bären bruststerngroßkreuz
5 1 anh gem ho h d bären bruststerngroßkreuz & s
6   anh gem ho h d bären bruststerngroßkreuz m br
7 a anh gem ho h d bären komturkreuz
7 b anh gem ho h d bären komturkreuz
7 c anh gem ho h d bären komturkreuz
8 a anh gem ho h d bären komturkreuzm s
8 b anh gem ho h d bären komturkreuzm s
9   anh gem ho h d bären komturkreuzm krone
9 1 anh gem ho h d bären komturkreuzm krone & s
10   anh gem ho h d bären stern derkomture
11 a anh gem ho h d bären ritterkr1. kl
11 b anh gem ho h d bären ritterkr1. kl
12   anh gem ho h d bären ritterkr 1.kl m s
13   anh gem ho h d bären ritterkr 1.kl m krone
13 1 anh gem ho h d bären ritterkr1. kl m krone & s
14   anh gem ho h d bären ritterkr 2.kl
15   anh gem ho h d bären ritterkr 2.kl m s
16   anh gem ho h d bären ritterkr 2.kl m krone
16 1 anh gem ho h d bären ritterkr2. kl m krone & s
17 a anh gem ho h d bären prinzessinenkrem
17 b anh gem ho h d bären prinzessinenkrem
18   anh gem entf
19 a anh gem ho h d bären gld vd med
19 b anh gem ho h d bären gld vd med
20   anh gem ho h d bären gld vd medm s
21 a anh gem ho h d bären gld vd medm krone
21 b anh gem ho h d bären gld vd medm krone
22   anh gem ho h d bären gld vd medm krone & s
23   anh gem ho h d bären sb  vdmed
24   anh gem ho h d bären sb  vdmed m s
25   anh gem ho h d bären sb  vdmed m krone
26   anh gem ho h d bären sb  vdmed m krone & s
27   an köthn orden des verdienstes1. kl
28   an köthn orden des verdienstes2. kl
29   an köthn namenschiffre f m brill
30   an köthn namenschiffre h m brill
31   an köthn med f vd anh treue gld
32   an köthn med f vd anh treue sb
33   an köthn e kriegsdenkm 1813
34   an köthn e kriegsdenkm 1814
35   an köthn e kriegsdenkm 1813/1814
36   an köthn e kriegsdenkm 1815
37   an köthn e kriegsdenkm 1813/1815
38   an köthn e kriegsdenkm 1814/1915
39   an köthn e kriegsdenkm 1813/14/15
40 a an köthn da kreuz "h" offz 251847
40 b an köthn da kreuz "h" offz 251847
41   an köthn da "h" 1.klasse 21 j schnalle
42   an köthn da "h" 2.klasse 15 j schnalle
43   an köthn da "h" 3.klasse 9 j schnalle
44   an köthn da "l" 1.klasse 21 j schnalle
45   an köthn da "l" 2.klasse 15 j schnalle
46   an köthn da"l" 3.klasse  9j schnalle
47   an bernb kunst & w gld med 1856-63
48   an bernb kunst & w sb  med 1856-63
49   an bernb gld med f 50 j diensttreue
50   an bernb sb  med f 50 j diensttreue
51   an bernb kriegsdenkzeichen f 1814/15
52   an bernb alex carl denkmünze 1848-49
53   an bernb da kr 1.kl 50j 1847-63
54   an bernb da kr 2.kl 25j 1847-63
55   an bernb da 1.kl 21j schnalle 47-64
56   an bernb da 2.kl 15j schnalle 47-64
57   an bernb da 3.kl  9j schnalle 47-64
58   an d & b rettung aus gefahr 1850-1918
59   an dess feldzugskreuz 1813/15
60   an d - k kunst & w gld med f vd 54-69
61   an d - k kunst & w sb  medf vd  54-69
62   an d - k da kr 25j offz 48-67
63   an d - k da 1.kl 20j schnalle 48-70
64   an d - k da 2.kl 12j schnalle 48-70
65 a an gesam kunst & w vd orden 1.mod
65 b an gesam kunst & w vd orden 1.mod
66   an gesam kunst & w vd orden 2.mod
67   an gesam kunst & w vd orden 3.mod1.kl
68   an gesam kunst & w vd orden 3.mod2.kl
69   an gesam kunst & w vd orden 3.mod3.kl
70   an gesam denkz 50j diensttreue med 64-18
71   an gesam feuerwehr ehrz mitglieder 88-18
71 1 an gesam feuerwehr ehrz mitgliedergld
72   an gesam gld regjubimed 1896
73   an gesam sb  regjubimed 1896
74   an gesam erinnerabz herzogin witwe 01
75   an gesam diensttreue 1.mod "a" gld kr 40j
76   an gesam diensttreue 1.mod "a" sb kr  25j
77   an gesam diensttreue  2.mod rsglatt gld kr
78   an gesam diensttreue  2.mod rsglatt sb  kr
79   an gesam ehrz  treue in d arbeitmed 95-18
80 a an gesam hebammen gld ehrz f 30j 1906
80 b an gesam hebammen gld ehrz f 30j 1906
80 1 an gesam ehrkr krankenschwestern &pfl 1418
81 a an gesam friedrichkr 14-18 band f kämpfr
81 b an gesam friedrichkr 14-18 band f nichtk
82   an gesam friedrichkr steck inoffiziell
83   an gesam marienkr kvk f frauen
84   an gesam da 1.kl 21j schnalle 70-14
85   an gesam da 2.kl 15j schnalle 70-14
86   an gesam da 3.kl  9j schnalle 70-14
86 1 an gesam da gensd'amerie 20j schnalle
86 2 an gesam da gensd'amerie 15j schnalle
87   an gesam da 1.kl 15j kreuz 14-18
88   an gesam da 2.kl 12j med  14-19
89   an gesam da 3.kl  9j med  14-20
90   an freis rettungsmed  25-34
91   an freis erinnerungsmed f rettung 25nt
92   an freis feuerwehr erinnerungsz 50/40j26-34
93   an freis entf
94 a an freis feuerwehr erinnerungsz 25j
94 b an freis feuerwehr erinnerungsz 25j
95   an freis arbeitsd erinn o. jz gld
96   an freis arbeitsd erinn o. jz sb
97   an freis arbeitsd erinn o. jz br
98 a an freis arbeitsd erinn m. 32 gld
98 b an freis arbeitsd erinn m. 32 gld
99   an freis arbeitsd erinn m. 32 sb
100   an freis arbeitsd erinn m. 32 br
 
© A. Schulze Ising, V/99

 
© 2005 medalnet.net aschulzeising@gmail.com